Розробка стратегії розвитку підприємства

Стратегія розвитку до 2027 року

Державних підприємств:

регіональні науково-виробничі центри стандартизації, метрології та сертифікації

Підготовлено проф., д.т.н. Дядюра К.О.

 Суми 2021

Зміст

Загальна характеристика підприємства………………….………………………..
SWOT – аналіз поточного стану розвитку підприємства………….…………
S (strengths) – cильні сторони……………………………………………………………………
O (opportunities) – можливості……………………………………………………………………
W (weaknesses) – слабкі сторони……………………………….………………………………
T (threats) – загрози………………………………………………………………………………..
Основні стратегічні цілі………………………………………………………………………
Дорожня карта розвитку підприємства: стратегічні завдання, заходи реалізації……………………………………………………………………………………………..
Управління підприємством ДП «Сумистандартметрологія»……………………………….
Діяльність підприємства…………………………………………………………………………
Очікуванні результати реалізації стратегії………………………………………….

Предметом діяльності підприємств є:

– надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам інформаційно-консультаційних послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;

– здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;

– виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності, а також в інших сферах діяльності, що не заборонені законодавством та передбачені Статутом підприємства.

2. SWOT – аналіз поточного стану розвитку підприємства

2.1 S (strengths) – cильні сторони

2.1 S (strengths) – cильні сторони на прикладі “Сумистандартметрологія”
– 112 працюючих серед, яких 1 кандидат технічних наук, 95 висококваліфікованих працівників з вищою освітою та 17 – з базовою вищою освітою;
– Фахівці мають статус аудиторів за 21 напрямком галузі уповноваження та кандидатів в аудитори за 12 напрямками, 36 повірників здійснюють повірку, метрологічну перевірку та калібрування засобів вимірювальної техніки;
– Еталонна база, яка постійно оновлюється і налічує 230 вихідних та 573 робочих еталони;
– Право постійного користування земельними ділянками: Конотопське відділення 739м2 та м. Суми 8227 м2
Випробувальна та калібрувальна лабораторії ДП “Сумистандартметрологія” акредитовані згідно вимог стандарту ISO/IEC 17025;
– ДП “Сумистандартметрологія” відповідає критеріям уповноваження та має право на проведення повiрки засобiв вимiрювальноi технiки, що перебувають в експлуатацii та застосовуються у сферi законодавчо регульованоi метрологii
– Органу сертифікації ДП “Сумистандартметрологія” акредитований НААУ у сфері виконання робіт із сертифікації систем управління (менеджменту).
Орган з сертифікації ДП «Сумистандартметрологія» акредитований НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO\IEC 17065: 2014 (ISO\IEC 17065: 2012) на проведення робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

2.2 O (opportunities) – можливості

Стратегічне планування діяльності підприємства базується на взаємоузгодженій системі розроблення стратегічних та програмних документів на державному та місцевому рівнях:

1.Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року»:

заходи на державному рівні щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази системи технічного регулювання (подальша адаптація законодавства України у сфері технічного регулювання до законодавства ЄС), що надають більш широкі можливості для реалізації стратегії підприємства.

2. Стратегією регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, до пріоритетів якої належать:

– створення сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможних промислового та аграрного комплексів регіону;розвиток людського капіталу;розбудова туристичної індустрії регіону;покращення стану навколишнього середовища та невиснажливого використання природних ресурсів.

Важливим у контексті стратегічного планування підприємства є
розвиток промислового та агропромислового комплексів
Сумського регіону.

У розрізі видів економічної діяльності основу промисловості регіону становить: -добувна промисловість і розроблення кар’єрів (16,6%); -виробництво харчових продуктів та напоїв (25,1%); -постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонування повітря (16,5%); -машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (12,2%); -виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (8%).

Аналіз агропромислового комплексу регіону свідчить про його збалансований розвиток на основі власних ресурсів. Сільське господарство є значним сегментом економіки його частка у ВДВ області постійно зростає і складає понад 26 %. Сільське господарство області спеціалізується:

– у галузі рослинництва (82%) – на вирощуванні зернових та технічних культур;

– у галузі тваринництва (18%) – на виробництві молока та м’яса великої рогатої худоби, свиней, птиці.

Основні зусилля будуть зосереджені на розвитку виробництва інноваційної продукції з високою доданою вартістю, що забезпечить посилення конкурентоспроможності промислової продукції та підвищення рівня промислово-технологічної переробки.

Прогнозовано розвиватимуться наступні комплексні напрямки з підвищеним рівнем технологічності  та впровадженням Європейських та міжнародних стандартів:

– машинобудування з підвищенням частки власних наукоємних послуг;

– сільське господарство та харчова промисловість; -туристична індустрія.

Зростатиме роль міжнародної технічної допомоги у частині впровадження стандартів Європейського Союзу, що спрямовуватиметься на розвиток: -мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури; -сільського господарства;

– харчової промисловості;

– туризму;

– енергозбереження та енергоефективності.

2.3 W (weaknesses) – слабкі сторони

•Низький рівень застосування сучасних технологій (у тому числі IT) у діяльності підприємства.

•Низька активність щодо  інноваційної діяльності.

•Застаріла матеріально – технічна база, високий рівень зносу основних фондів.

•  Відсутність інвестицій.

•Недостатня кількість видів діяльності підприємства.

•Зменшення кількості молодих фахівців та можливостей для їх працевлаштування.

2.4 T (threats) – загрози

•Діяльність Підприємства, як і діяльність інших підприємств в Україні, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому вплив загальнонаціонального карантину.

•Економічна та політична невизначеності в Україні можуть призвести до поглиблення інфляції, девальвації національної валюти, нестабільністі податкового та господарського законодавства. •Несприятлива демографічна ситуація в регіоні. Міграція працездатного населення, особливо молоді у інші міста України та за кордон.

•Низька інвестиційна привабливість Сумської області, у тому числі через ведення військових дій (найбільша довжина лінії кордону з країною агресором).

•Існування в інтернеті неофіційних сайтів, які пропонують свої послуги від «ДП Сумистандартметрологія».

3. Основні стратегічні цілі

Мета стратегії – створення в Сумському регіоні умов для випуску конкурентоздатної вітчизняної продукції та забезпечення її конкурентоспроможності на європейському та міжнародному ринках засобами технічного регулювання, подолання технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та країнами світу.

Зазначене передбачає:

•Сприяння діяльності організацій для збільшенні економічної цінності їх продукції та послуг за допомогою менеджменту якості, охорони праці, здоров’я, навколишнього середовища і соціальної відповідальності, що дозволить їм ефективно управляти ризиками і досягти бажаних висот у розвитку бізнесу.

•Здійснення заходів щодо підвищення рівня обізнаності про українську та міжнародну інфраструктуру з забезпечення якості таких цільових груп, як: виробники, постачальники продукції та послуг, споживачі які є об’єктами технічних регламентів.

•Подальший розвиток діяльності з надання послуг: сертифікації, оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, по повірці та метрологічній атестації засобів вимірювальної техніки, проведення атестації вимірювальних лабораторій, проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, розроблення проектів стандартів та технічних умов та їх перевірка на замовлення суб’єктів господарювання.

•Забезпечення підвищення ефективності комунікацій з  підприємствами, установами, організаціями, підприємцями та споживачам Сумського регіону, інших регіонів України і країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

4. Дорожня карта розвитку підприємства: стратегічні завдання, заходи реалізації

4.1 Управління підприємством ДП «Сумистандартметрологія»

Стратегічні завдання Заходи реалізації
4.1.1Впровадження передових методів управління та інноваційних технологій в діяльність підприємства•Впровадження багатовекторної рейтингової системи та посилення преміальної системи мотивації працівників.
•Впровадження електронного документообігу.
•Створення комплексної системи захисту інформації.
•Забезпечення високого рівня прозорості та публічності інформації, у тому числі фінансової звітності, через її регулярне оприлюднення.
•Впровадження нових інструментів для підсилення соціальної корпоративної політики для соціального захисту членів колективу та підтримки атмосфери творчої співпраці і взаємодопомоги.
4.1.2Вдосконалення процесів та матеріально-технічного забезпечення, яке орієнтоване на потреби споживачів.Розвиток існуючих та створення нових структур надання сервісних науково-технічних послуг, що повинні сприяти інноваційному розвитку регіону.
4.1.3Підвищення професійного рівня персоналу•Підвищення кваліфікації фахівців підприємств.
•Підвищення кваліфікації фахівців повірочних та калібрувальних лабораторій.
•Підготовка кандидатів в аудитори.

4.2 Діяльність підприємства

4.2.1 У сфері стандартизації

Стратегічні завдання Заходи реалізації
4.2.1.1Здійснення інформаційної, координуючої та науково-методичної діяльності серед підприємств, установ, організацій регіону у сфері стандартизації відповідно до Стратегії розвитку технічного регулювання до 2027 року та Стратегії розвитку Сумської області на 2021-2027 роки.•Інформаційно-консультативна підтримка (проведення семінарів, навчання) суб’єктів малого та середнього підприємництва.
•Проведення семінарів (навчання) з метою підвищення рівня  професійних знань посадових осіб центральних органів виконавчої влади, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, щодо впровадження  і застосування технічних регламентів. •Навчання у сфері стандартизації для різних цільових груп.
•Надання консалтингових послуг у сфері стандартизації.
•Розширення сфери платних послуг щодо розповсюдження копій нормативних документів (друкованих видань та інформаційних платформ). •Організація та проведення семінарів, науково-практичних конференцій.
•Нормативна підтримка науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт та діяльності, що спрямована на розвиток виробництва та використання альтернативних джерел енергії. •Розширення видів послуг
4.2.1.2Забезпечення функціонування довідково-інформаційного фонду нормативних документівЗапровадження електронної системи управління нормативними документами (стандартами), підключення до інформаційних систем відповідних користувачів.

4.2.2 У сфері метрології

Стратегічні завдання Заходи реалізації
4.2.2.1Реалізація положень та вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, який регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.Оновлення та розширення матеріально-технічного забезпечення для:
•Оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки на відповідність Технічному регламенту. •Повірки засобів вимірювальної техніки.
•Калібрування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.
•Контролю метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки.
•Контролю нормованих характеристик випробувального обладнання.
•Вимірювання значень величин у сфері та поза сферою законодавчо регульованої метрології. •Оцінювання вимірювальних можливостей та визнання технічної компетентності суб’єктів господарювання або окремих їх підрозділів (лабораторій) при проведенні вимірювань на відповідність вимогам.
•Підготовки та актуалізації методик виконання вимірювань для суб’єктів господарювання у сфері та поза сферою законодавчо регульованої метрології.
•Участі у перевірці кваліфікації (міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань). •Переоснащення, модернізація та оновлення еталонної бази підприємства.
4.2.2.2Метрологічний супровід бізнесу (аутсорсинг)• Впровадження нового виду послуг для підприємств в сфері метрології, які передбачають проведення аналізу вимірювань на виробництві з метою їх оптимізації.
• Навчання персоналу підприємства правилам експлуатації засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.
• Надання оперативної консультаційної допомоги у галузі технічного регулювання (метрології, стандартизації та сертифікації).
4.2.2.3Організації ремонту, сервісного обслуговування та реалізації засобів вимірювальної технікиВзаємодії із компаніями, які займаються виготовленням засобів вимірювальної техніки в Україні та закордоном.
4.2.2.4Проведення інших робіт та надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань, що не заборонені законодавством•.Взаємодії із організаціями Державної метрологічної служби України.
•Взаємодія з контролюючими органами в галузі метрологічної діяльності.

4.2.3 У сфері сертифікації та оцінки відповідності

Стратегічні завдання Заходи реалізації
4.2.3.1Оцінка відповідності та сертифікація продукції/послуг згідно сфери акредитації. Розширення сфери акредитації відповідно до Стратегії розвитку Сумської області на 2021-2027 роки для:
•Добровільної сертифікації промислової продукції та послуг.
•Підтвердження відповідності  харчової продукції та послуг.
•Сертифікації систем управління якістю. •Обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівль.
•Впровадження Технічних регламентів щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів.
•Тепловізійне обстеження як інструмент енергоаудиту.
4.2.3.2Технічний нагляд за стабільністю показників, що підтверджені сертифікатами відповідності під час виготовлення продукціїЗабезпечення взаємодії з іншими Органами із сертифікації та акредитованими випробувальними лабораторіями на підприємствах регіону

4.2.4 У сфері випробування зразків  продукції

Стратегічні завдання Заходи реалізації
4.2.4.1Здійснення випробувань згідно з сферою акредитації.•Розширення сфери акредитації та освоєння нових методів випробувань продукції відповідно до Стратегії розвитку Сумської області на 2021-2027 роки.
•Оснащення та оновлення обладнання лабораторій.
4.2.4.2Співпраця з іншими випробувальними лабораторіями регіонів УкраїниЗабезпечення взаємодії з акредитованими випробувальними лабораторіями на підприємствах регіону

4.3 У сфері міжнародного співробітництва

Стратегічні завдання Заходи реалізації
4.3.1З метою розширення інтеграції регіональної бізнес-спільноти у міжнародний економічний простір, підвищення конкурентоспроможності та іміджу Сумського регіону на європейському рівні підсилити співробітництво у сфері стандартизації з центрами інших країн, які забезпечують технічне регулювання.Реалізація завдання передбачає створення на підприємстві ДП «Сумистандартметрологія» робочої групи, робота якої буде спрямована на: -здійснення постійної комунікації з міжнародними організаціями у сфері стандартизації сталого розвитку територіальних громад; -забезпечення синхронізації заходів за участю представників муніципалітетів, академічних та науково-дослідних установ, підприємств та неурядових організацій, а також галузевих форумів та консорціумів з залучення представників міжнародного співтовариства з метою вироблення стандартизованих основ та обміну знаннями, зміцнення національної системи стандартизації; -здійснення координування грантової діяльності на підприємстві; -координація виконання спільних міжнародних проектів з стандартизації, сертифікації та метрології.

5. Очікуванні результати реалізації стратегії

•Впровадження кращих практик якісного та ефективного управління діяльністю підприємства – створення інтегрованої інформаційної системи управління.

•Покращення організаційних умов для забезпечення ефективної діяльності у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності.

•Залучення додаткових джерел фінансування підприємства від впровадження нових видів діяльності, інвестиції та грантової діяльності.

•Створення передумов для розвитку та широкого впровадження інновацій, у тому числі з застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій.

•Збільшення кількості робочих місць, у тому числі для молоді регіону. •Розширення консалтингової діяльності для всіх зацікавлених сторін у регіоні (споживачів, представників малого та середнього бізнесу, підприємств, аграрного сектору, імпортерів та розповсюджувачів продукції) щодо впровадження єдиної державної технічної політики та  функціонування національної інфраструктури забезпечення якості.

en_USEnglish