Workshop
Topic:
“State of the art in European nanotechnology and nanosafety research in the period of the green transition”

for teachers, 1st cycle (Bachelor),  2nd cycle (Masters),
researchers and PhD students

“Basic recommendations for nanosafety in the laboratory (for students, postgraduates, researchers, and managers conducting experimental research using and/or synthesizing nanomaterials)»

Workshop programПрограма семінару:
ВремяDate: 30.09.2022Дата: 30.09.2022
15:00-15:20Opening speech: Possibilities of the Jean Monet Actions of the Erasmus+ Programme to support the Ukrainian academic community (Prof. Dyadyura K.O.)Вступне слово: Можливості напряму Жан Моне програми Erasmus+ для підтримки української академічної спільноти
(проф. Дядюра К.О.)
15:25-15:45Nanotechnology and nanosafety. New Chemicals Strategy towards a toxic-free environment. Nanomaterials in REACH and CLP. Responsible development of nanotechnology. Nanosafety in Europe: elements of the strategy. European and international strategic documents in nanosafety.
(Ass. Prof. L.I. Hrebenyk)
Нанотехнології та нанобезпека. Нова хімічна стратегія щодо чистого токсичного середовища. Наноматеріали в REACH і CLP. Відповідальний розвиток нанотехнологій. Нанобезпека в Європі: елементи стратегії. Європейські та міжнародні стратегічні документи у сфері нанобезпеки.
(доц. Гребеник Л.І.)
15:50-16:20Conceptual directions of the European Green Deal. Materials of the EU Green Deal.
(Prof. Dyadyura K.O.)
Концептуальні напрямки Європейської Зеленої Угоди. Матеріали the EU Green Deal. (проф.  Дядюра К.О.)
16:25-16:40Сoffee breakКавабрейк
16:40- 17:40Ecological approach to research and innovation. Greening of scientific research in the field of nanotechnology
(Ass. Prof. L.I. Hrebenyk)
Екологічний підхід до досліджень та інновацій. Екологізація наукових досліджень у сфері нанотехнологій
(доц. Гребеник Л.І.)
17:45-18:15Presentation of the draft brochure “Basic recommendations for nanosafety in the laboratory (for students, postgraduates, research workers and managers who conduct experimental research with the use and/or synthesis of nanomaterials)”
(Ass. Prof. L.I. Hrebenyk)
Презентація проекту брошури «Основних рекомендацій щодо нанобезпеки в науково-дослідній лабораторії (для студентів, аспірантів, наукових співробітників та керівників, які проводять експериментальні дослідження з використанням та/або синтезом наноматеріалів)»
(доц. Гребеник Л.І.)
18:20-19:00Discussion of the participants on the content of the RecommendationsДискусія учасників щодо змісту Рекомендацій
19:00-19:10Closing speech
(Prof. Dyadyura K.O.)
Заключне слово (проф. Дядюра К.О.)
ParticipantsУчастники
students and teachers of Sumy State University (Sumy), Sumy National Agrarian University (Sumy), Odessа Polytechnic National University (Odessa), members of the NGO “Center for Security Assessment of Promising Technologies”
(22 participants)
студенти та викладачі Сумcький державний університет (м. Суми), Сумський національний аграрний університет (м. Суми), Національний університет «Одеська політехніка» (м. Одеса) члени ГО «Центр оцінки безпеки перспективних технологій»
(22 учасника).
PresentationsПрезентації
https://docs.google.com/presentation/d/1Kn-JtTIgbvm2yLl0oaD6W27xRBJzOiL2/edit#slide=id.p1https://docs.google.com/presentation/d/1V3vrcx52JGTsp42viLrlG8gazU2SnsFK/edit#slide=id.p1
Training material packageНавчальні матеріали
https://docs.google.com/document/d/1xrV81gqyaGfNwoBQrJvPtEf-jJlkaRHX/edit#heading=h.gjdgxs
Presentation of the draft brochureПрезентація проекту брошури
https://docs.google.com/document/d/1PrVAbIcX2T8vJ3S6mHpTk1XYeb-wGyrc/edit#heading=h.gjdgxs
TaskЗавдання
Discussion of the “Basic recommendations for nanosafety in a laboratory (for students, graduate students, research staff and managers who conduct experimental research using and/or synthesis of nanomaterials)”, developed by the authors of the EUNanoGreen project for practical implementation at Sumy State UniversityОбговорення «Основних рекомендацій щодо нанобезпеки в науково-дослідній лабораторії (для студентів, аспірантів, наукових співробітників та керівників, які проводять експериментальні дослідження з використанням та/або синтезом наноматеріалів)», розробленого авторами проекту EUNanoGreen для практичного впровадження в СумДУ
Questions for discussion in accordance with the content of the recommendationsПитання для дискусії у відповідності до змісту рекомендацій
1. Are nanoparticles dangerous for human health?
2. What are the routes of entry of nanoparticles into the human body?
3. What is the fate of nanoparticles after entering the body?
4. How can you measure the concentration of nanoparticles at the workplace?
5. Risk levels for nanomaterials and technical control during experimental research.
1. Чи небезпечні наночастинки для здоров’я людини?
2. Які шляхи надходження наночастинок в організм людини?
3. Яка доля наночастинок після потрапляння в організм?
4. Як можна виміряти концентрацію наночастинок на робочому місці?
5. Рівні ризику для наноматеріалів та технічний контроль при виконанні експериментальних досліджень.
Participant questionnaireАнкета учасника
https://docs.google.com/forms/d/18rqTL-gmhTn5FtN9JrXbLw3roj5_ugIB41ApY0xKVjE/edithttps://docs.google.com/forms/d/14l79nC9zt3j_xNCG7hipUGqes-8x6qhO810HQES2Ry8/edit
Email address for correspondence
tt.scaet@gmail.com
Електронна адреса для листування
tt.scaet@gmail.com
ResultsРезультаты
The participants took part in the discussion and adjustment of the content of “Basic recommendations for nanosafety in a laboratory (for students, graduate students, researchers and managers who conduct experimental research with the use and/or synthesis of nanomaterials)”.
The analysis of participants’ feedback was carried out to approve the content of the Recommendations.
Учасники взяли участь в обговоренні та коригуванні змісту «Основних рекомендацій з нанобезпеки в науково-дослідній лабораторії (для студентів, аспірантів, наукових співробітників та керівників, які проводять
експериментальні дослідження з використанням та/або синтезом наноматеріалів)».
Аналіз відгуків учасників був проведений для
затвердження змісту Рекомендацій.

4 comments

  1. Мені була корисною інформація про можливості програми Еразмус +. Крім того, участь в цьому семінарі надихнула мене спрямувати свою думку в напрямку використання інформаційних технологій для розвитку нанобезпеки

  2. Нанобезпека є новим міждисплінарним напрямом науки про безпеку наноматеріалів. Тому інформація про взаємозв’язок нано безпеки з напрямом зеленої енергетики і цифрової трансформації – це дуже цікаво для їхнього промислового виробництва та застосування.

  3. Гарний семінар,для мене,як медика досить цікава тема …

  4. Екологізація наукових досліджень – актуальне питання сьогодення. Необхідно проводити додаткове навчання студентів, аспірантів, молодих дослідників щодо необхідності дотримання вимог нанобезпеки при роботі з новими матеріалами, біологічна дія яких не вивчена. Дякую за цікаву інформацію та організацію цієї події.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish